Hulahoppen
Hulahoppen
Trekanten 5-7
6500 Vojens
Hulahoppen@haderslev.dk
7434 5200
40106802

Kalender

Hulahoppen er en integreret institution fra 0 - 6 år.

Børn med særlige behov


Tema: Børn med særlige behov.

 

Grundlæggende har alle børn ret til de samme muligheder for trivsel og udvikling i institutionen, og det er naturligt for os at se på de enkelte børn og så tilpasse og udvikle vores institution, så alle har det godt og trives.  I FN `s børnekonvention står der, ”at ingen børn må forskelsbehandles uanset race, religion, social oprindelse eller handicap”.  Forstået således, at alle børn har ret til en god start uanset baggrund. Dette indebærer, at vi, som institution, skal være rummelig og inkluderende, og dermed have plads til forskellige personligheder, kulturer og handicap.

 

Psykolog John Andersen skriver i Pjecen” Rummelighed i dagtilbud[1] at forskellen på rummelig­hed og inklusion er, ”at inklusion handler om at se på pædagogikken for at gøre den mere rumme­lig, mens rummelighed betyder, at man vil gøre noget mere for de børn, som har det svært”. Set i det perspektiv må vi gå ud fra, at vi ved indførelse af læreplaner skaber en øget bevidsthed og mere målrettet indsats overfor alle børn i institutionen og med særlig henblik på børn med et særligt be­hov. Have forståelse for, hvor forskellige børns muligheder for udvikling kan være, og hvor afgø­rende det er, at der er fokus på den rette pædagogik for den enkelte.

 

I Haderslev kommune defineres inklusion således:

 

”Inklusion handler om, at vi skaber forpligtende fællesskaber, hvor børn, unge og voksne har mod og tillid til at indgå i processer, der giver mulighed for deltagelse, udvikling og læring.

 

Det betyder at børn, unge og voksne kan sige:

Jeg KAN noget.

Jeg VIL noget.

Fordi jeg DELTAGER I FÆLLESSKABER.”

 

Når vi taler om børn med særlige behov, er det børn, der kan have vanskeligheder med at indgå i daglige aktiviteter ud over, hvad børn i almindelighed kan opleve som led i den almindelige udvik­ling. Det kan være børn, der har behov for støtte p.g.a dårlig trivsel, børn med nedsat fysisk funkti­onsevne, børn med sproglige vanskeligheder, tosprogede børn, børn med anden kulturel baggrund, eller børn, der er sårbare af forskellige ting, der sker i familien evt. skilsmisse eller mister en forælder.

 

Når vi som personale ser, at et barn gennem længere tid har det svært, og på sigt kan have behov for særlig støtte, observerer vi barnet med de arbejdsredskaber, vi har. Nedskriver vores observationer og anvender disse fagligt i vores arbejde til at klarlægge en handleplan og til forældresamtalerne med barnets forældre. I samarbejde med forældrene finder vi ud af, hvilke muligheder vi har for at intensivere arbejdet omkring barnet. Ofte kan det være vækstmodellen, som der tages udgangspunkt i, idet den som redskab for samtalen giver mulighed for at alle parter kommer til orde med fokus på barnets kompetencer.

 

Vi har i institutionen mulighed for at søge hjælp og rådgivning hos fagfolk med forskellige specia­ler herunder psykologer, tale/hørepædagoger, sagsbehandlere og sundhedsplejersker.

Via indstilling til Børn- og Familierådgivningen kan vi få hjælp til afklaring af problemstillingen omkring barnet, og derfra i samarbejde vurdere hvilke foranstaltninger, der iværksættes.

Det at være et barn med et særligt behov, behøver ikke at være et livslangt forløb, men kan med den rette støtte og indsats afhjælpes over kortere eller længere tid.

 

Ud fra ovenstående har vi opsat følgende mål for arbejdet med børn med særlige behov.

 

Mål:

  • At identificere de børn, der har særlige behov.
  • At være opmærksom på, hvor behovet er for det enkelte barn.
  • At styrke barnets stærke sider samt støtte og stimulere de svage sider.
  • At motivere barnet til at være aktive deltagere i processen.
  • At sikre at alle børn med særlig behov får den rette og individuelle støtte og hjælp i hverdagen.
  • At være opmærksomme på samspillet med de øvrige børn. 

 

 

 

 

Metoder:

 

  • Under aktiviteterne med børnene er det de voksnes ansvar at være opmærksom på det enkelte barn. Forældrene er inddraget på den måde, at de ved, hvad vi laver i forhold til netop deres barn, og hvad de selv kan gøre. Der skal laves observationer af børnene som kan diskuteres med de øvrige voksne på stuen eller i huset, for at få så god og fyldestgørende beskrivelse af barnet som muligt. Finder vi noget, der bekymrer os, deler vi bekymringen med forældrene og følger proceduren for medinddragelse af øvrige faggrupper.
  • Udgangspunktet for arbejdet med barnet er det, som barnet er god til. Aktiviteterne bliver planlagt i mindre eller større grupper, alt afhængig af hvad barnet har brug for. Lige så stille involveres barnet ved at lytte til barnets signaler, stille relevante krav og øge motivationen for at prøve.
  • Samarbejder med specialpædagogen omkring det enkelte barn, der i perioder har fået tildelt støttetimer.
  • Sørger for at der bliver lavet opfølgning for de børn, der har særlige behov, så vi hele tiden ved, hvilken hjælp barnet har brug, hvilket mål arbejdet har og hvilke metoder, der anvendes.