Hulahoppen
Hulahoppen
Trekanten 5-7
6500 Vojens
Hulahoppen@haderslev.dk
7434 5200
40106802

Kalender

Hulahoppen er en integreret institution fra 0 - 6 år.

sprog


Sproglig udvikling:

 

Indledning:

Vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder om at kunne klare sig sprogligt, hvorfor børns sprogudvikling er et vigtigt tema i debatten om børn.

En god sproglig udvikling er en nødvendighed, for at barnet kan gøre sig forståelig i samspil med andre mennesker.

Sproget er et middel til tænkning, planlægning og problemløsning.

Sproget er en forudsætning for at kommunikere og indgå i samspil med andre mennesker. Sproget omfatter ikke kun det talte sprog, men også det skrevne sprog og det nonverbale sprog som mimik, kropssprog og tegnsprog.

 

Sproget åbner nye verdener for barnet. Det giver frihed, samt uafhængighed og barnets personlige og sociale kompetencer forbedres betydeligt.

Barnets sprog får vitaminer af nærvær, mulighed for tilknytning og dialog.

 

Sproget er både et kommunikationsmiddel og et erkendelsesredskab. Sproget er menneskets vigtigste redskab både til kontakt med sin omverden (kommunikation) og til at udvikle menneskets erkendelse af sin omverden (Vygotsky).

Sproget er nødvendigt for barnet, som udtryk for dets personlighed, sociale kompetencer og dets potentiale (Lena og Bente Sidenius).

 

Børn har krav på at være omgivet af gode sprogmodeller, der udfordrer barnet sprogligt og i øvrigt skaber gode sproglige udviklingsaktiviteter.

 

Meget af barnets sprogtilegnelse er imitationer af andre.

 

Ved at støtte sprog der omtaler og udtrykker følelser, hjælper vi barnet til at forstå egne og andres følelser og reaktioner - f.eks. i konflikter mellem børn. Dette er en forudsætning for empati og konfliktløsning.

 

Der skal være en god tone i institutionen blandt børn, voksne og forældre.

 

 

 

0 – 2 år

 

Læringsmål:

 • At give barnet mulighed for at udvikle sit verbale/nonverbale sprog gennem dagligdags

  aktiviteter, samtaler, dialog og kommunikation.

 • At barnet giver verbalt/nonverbalt udtryk for tanker, følelser, behov, ønsker m.m.
 • At skabe et miljø hvor barnet får mulighed for at tilegne sig og udvikle et alsidigt/

  nuanceret sprog.

 • At støtte og udvikle barnets interesse og nysgerrighed i forhold til tegn, symboler og

  bogstaver.

 • At udvikle barnets ordforråd.

   

Metoder:

 

 • I vuggestuen har vi voksne som er gode rollemodeller. De voksne bruger sproget nuanceret og sætter ord på hvad vi gør/barnet gør, på handlinger, barntes følelser, behov, reaktioner m.m..

  For herigennem at hjælpe barnet til at kunne give udtryk for tanker, følelser, grænser m.m.

 • I situationer hvor barnet ikke verbalt kan udtrykke sig, anvender de voksne håndtegn/babytegn samtidig med der sættes ord på handlingen. Det giver barnet, som endnu ikke kan udtrykke sig verbalt, mulighed for at kunne anvende  håndtegnet/babytegn og på den måde give udtryk for egne følelser eller behov.
 • I vuggestuen har vi i den daglige praksis fokus på ordforrådet, det er i spise situationer, skifte/putte situationer, i garderoben og på legepladsen. I alle disse situationer bliver der sat ord på handlinger og barnet vil hele tiden få tilført nye ord til ordforrådet.
 • I perioder har vi særlig fokus på ordforrådet samt sproglige begreber. Det er f.eks i Samlingsstunden hvor det er en oplagt mulighed at arbejde med det strukturerede sprogarbejde. Her vælger vi sange, fagtesange, rim og remser, som styrker forskellige sproglige begreber og ordforrådet.
 • I vuggestuen arbejder vi også med dialogen hos barnet. Det gør vi i fællesskabet, hvor børnene skal lytte til hinanden, hvor de får mulighed for at tale, stille spørgsmål eller give svar.
 • I vuggestuen er der fri adgang til bøger, spil og tegne/skrive materialer.
 • I vuggestuen læser vi højt for børnene. Barnet vil ofte gerne have læst den samme bog flere gange, så barnet kan genfortælle samt spørge ind til handlingen.
 • Barnet har adgang til iPad, med spil, som understøtter barnets sprogtilegnelse og

  ordforråd.

 • I vuggestuen bliver børnene introduceret for skriftsproget, tegn og symboler. F.eks er der navn på barnets garderobe. Når barnet har tegnet eller lavet noget kreativt, skrives der navn på, samtidig med at barnet gøres opmærksom på, at nu skriver vi dit navn.

 

3 – 6 år

 

Læringsmål:

 

 • At give barnet mulighed for via sproget at indgå i relationer og samspil med andre.
 • At give barnet mulighed for at udvikle sit sprog gennem dagligdagsaktiviteter, samtaler, dialog og kommunikation.
 • At barnet udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler.
 • At støtte og udvikle barnets interesse for og nysgerrighed i forhold til tegn, symboler, bogstaver.

 

Metoder:

 

 

 • Barnet skal sætte ord på handling og tale om det, de gør.
 • Barnet skal i samlingsstund have mulighed for at sætte ord på handling, synge, lytte og fortælle.
 • Barnet skal lære at sætte ord på følelser f.eks. ved konfliktløsning.
 • Barnet skal have mulighed for at eksperimentere med rim og remser, lyde og leg med ord.
 • Barnet skal have mulighed for at synge, danse, lytte til musik, tegne, dramatisere, fortælle, få fortalt og læst historier og bruge Ipad. Der skal også være mulighed for at spille spil og deltagelse i sanglege og teater.
 • Ved højtlæsning skal der også være mulighed for dialogisk læsning.
 • Barnets meninger skal respekteres ved at lytte, tale og inddrage det.
 • Barnet skal opmuntres til at spise grov kost for at styrke mundmotorikken.
 • Barnet skal have mulighed for at stifte bekendtskab med og tilegne sig et begyndende skriftsprog ved f.eks. navne på garderober, siddepladser og ved at træneskrive/genkende deres eget navn.
 • Barnet skal også lære at tælle, opfatte mængder og få begyndende kendskab til tal.
 • Billedsprog er for en del børn en vigtig måde at understøtte sprogopfattelsen på.
 • Der skal være fri adgang til bøger, spil og tegne/ skrivematerialer.
 • Barnet skal have mulighed for, at udtrykke sig verbalt gennem samtale, samlingsstund, leg og lign. aktiviteter.
 • Der skal også være mulighed for at træne dialogen, så børnene i fællesskabet kan lytte, tale, stille spørgsmål og give svar. Derfor skal der skabes muligheder for sociale samspil/relationer, gerne i mindre grupper.