Hulahoppen
Hulahoppen
Trekanten 5-7
6500 Vojens
Hulahoppen@haderslev.dk
7434 5200
40106802

Kalender

Hulahoppen er en integreret institution fra 0 - 6 år.

alsidig personlige udvikling


Alsidig personlig udvikling:

 

Indledning:

 

Ved barnets alsidige personlige udvikling er der fokus på barnets potentialer og udvikling af identitet. ”Hvem er jeg”, og ”Hvad kan jeg”. Identitetsarbejdet er en personlig og fremadrettet konstruktion, hvor den enkelte løbende opbygger et billede af sig selv eller en historie om sig selv. Det sker ud fra valg af livsstil, mode, venner, sprog mm. Dette er tilpasset den konkrete situation, man befinder sig i (Anthony Giddens).

Barnet har vilje og behov for at tilhøre kulturelle fællesskaber, og ligeledes har barnet brug for at gøre sig forstået, elsket og respekteret. Barnet har brug for/krav på beskyttelse og oplæring (Pernille Hviid).

Barnets personlige udvikling forudsætter, at der er medlevende og anerkendende voksne der omgiver barnet. Det er en forudsætning for barnets personlige udvikling, at det bliver set, hørt, udfordret og forstået af andre. Det er i samspil med omverdenen, at barnet danner betydningsfulde relationer til andre børn og voksne.

 

Kunsten er at tilpasse kravet og udfordringerne til det enkelte barn, så det ligger indenfor barnets nærmeste udviklingszone. Dette betyder, at barnet skal udfordres, så udfordringerne er så tilpas svære, at barnet ikke uden videre kan klare dem alene, men skal have støtte fra en voksen. Støtten kan være opmuntring, fastholdelse af barnets fokus på aktiviteten mm (Zonen for nærmeste udvikling, psykologiens veje, af Ole Schultz). Selvtilliden og selvværdet må ikke svækkes, så barnet skal mødes på det udviklingsniveau, hvor det befinder sig. Barnets handlekompetencer hænger tæt sammen med dets selvtillid. Jo mere selvhjulpen og selvstændig, jo mere robust er barnet. 

 

I løbet af barnets tid i institutionen udvikler det sig fra, at forholde sig til kun familien, til at skulle indgå i et større fællesskab på stuen og i hele huset.

Barnet opbygger sit personlige indre gennem tæt tilknytning og i relationen til de voksne omsorgspersoner. En positiv selvopfattelse er gennem opvæksten helt afhængig af relationer med andre mennesker.

I en positiv selvopfattelse, føler barnet sig værdsat, kan mærke sig selv og er fortrolig med egne følelser.

Når et barn har en stabil selvopfattelse, er barnet i stand til, at udvikle evne til forundring, fordybelse, opmærksomhed og koncentration.

 

 

Citat: Søren Kierkegaard: ”At når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der”.

Ligeledes har Knoop og Csikszentmihalyi gennem deres teori om flow inspireret til at have et ressourcesyn på børnehavebørn.

Vi bestræber os på at tilpasse udfordringer til barnets kompetencer. Flow er en særlig behagelig fordybelsestilstand (flowzonen), hvor barnet er så opslugt af en aktivitet, at tidsfornemmelsen og alt andet uvedkommende forsvinder og erstattes af dyb koncentration. Tilstanden opleves som menings- og nydelsesfuld og lærerig.

 

 

 

0-2 år:

 

 

Læringsmål:

 • At give plads til at barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person, som med tiden vil lære at tage initiativ. Herigennem skal barnet opleve, at det får lov at udtrykke sig, verbalt og nonverbalt og blive hørt fra det er helt lille.
 • At skabe mulighed for, at barnet oplever sig selv som værdifuld deltager i et socialt og kulturelt fællesskab.
 • At barnet udvikler selvværd gennem samvær og relationer med andre børn og voksne.
 • At barnet lærer de sociale spilleregler i samspillet med andre børn, og at kunne sige til og fra mht. egne grænser.
 • At det lille barn styrkes i udvikling af begyndende empati allerede fra vuggestuealderen.
 • At barnet tilbydes forskellige muligheder for at deltage og derigennem opnår betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.
 • At barnet får en tryg og sikker base, med udgangspunkt i det udviklingstrin det befinder sig på, og herigennem kan udvikle sig optimalt.
 • At personalet møder barnet hvor det er og skaber forudsigelighed og trygge rammer.

 

Metoder:

 • Barnet udvikler sin alsidige personlighed, når det er omgivet af engagerede og lydhøre voksne, som guider dem ved hjælp af støtte, ros, anerkendelse og udfordringer.
 • Barnet skal møde synlige voksne, som viser dem vejen frem.
 • Barnet skal have tid og og rum til at udvikle sin egen identitet, f.eks. ved at arbejde med temaerne: ”kend dig selv”, hvem er jeg, hvad hedder min mor og far og – hvad kan jeg”mm?
 • Barnet skal møde passende udfordringer, for derved at styrke selvværdet f.eks. ved måltider, ved af og påklædning, ved bleskift/toilettræning, ved deltagelse i skal- aktiviteter. Det samme gør sig gældende om det er fri leg, eller om det er en voksenstyret leg.
 • Barnet skal støttes i at blive selvhjulpen og skal guides af de voksne, som signalerer at vi tror på barnets evner, f.eks. det at komme gående selv ind i vuggestuen og ikke blive båret, ikke at blive afleveret fra arm til arm, og selv kravle op på stolen.mm.
 • Barnet skal lære at respektere egne og andres grænser, b.la. ved guidning og ved at de voksne lærer barnet at sætte ord på de følelser, der måtte komme i spil.
 • Barnet skal have mulighed for, at deltage i de praktiske aktiviteter såsom borddækning, oprydning mm.
 • Barnets egne initiativer og aktiviteter skal anerkendes af de voksne.
 • Barnets fantasi skal udvikles ved, at de får fortalt eventyr og herigennem lade børnene danne deres egne ”indvendige” billeder.
 • Vi vil i vuggestuen gøre eventyret visuelt, og opføre det for børnene med små figurer mm, hvor flere sanser samtidig bliver stimuleret.
 • Barnets kreativitet skal udvikles og udforskes gennem forskellige lege og med forskellige materialer, både inde og ude.

   

3 – 6 år

 

 

Læringsmål:

 

 • At give plads til at barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person, der selv kan tage initiativ.
 • At skabe mulighed for at barnet oplever sig selv som værdifuld deltager i et socialt og kulturelt fællesskab.
 • At barnet lærer sine egne grænser at kende, og at kunne sige til og fra.
 • At barnet tilbydes forskellige muligheder for at deltage, og derigennem få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

 

 

Metoder:

 • Barnet udvikler sin alsidige personlighed, når det er omgivet af engagerede og lydhøre voksne, som guider det ved hjælp af støtte, ros, anerkendelse og udfordringer.
 • Barnet skal have tid og rum til at udvikle sin egen identitet, f.eks. ved at arbejde med temaerne ”Kend dig selv”, ”Hvem er jeg – hvad kan jeg?”.
 • Barnet skal møde passende udfordringer, for derved at styrke selvværdet, f.eks. ved måltider, ved af og påklædning og ved deltagelse i skal-aktiviteter.
 • Barnet skal lære at respektere egne og andres grænser, bl.a. gennem arbejdet med ”Fri for mobberi”.
 • Barnet skal, med guidning fra de voksne, lære at løse konflikter.
 • Barnet skal lære at sætte ord på følelser. De voksne skal være det gode eksempel ved at sætte ord på egne og barnets følelser. Der skal være plads til alle følelser. 
 • Barnet skal have mulighed for at deltage i de praktiske aktiviteter såsom borddækning, oprydning osv.
 • Barnets egne initiativer og aktiviteter skal anerkendes af de voksne.
 • Barnets fantasi skal udvikles ved at fortælle eventyr og lade barnet danne sine egne ”indvendige” billeder.
 • Barnets kreativitet skal udvikles ved at forme og udforske gennem forskellige lege og i leg med forskellige materialer.