Hulahoppen
Hulahoppen
Trekanten 5-7
6500 Vojens
Hulahoppen@haderslev.dk
7434 5200
40106802

Kalender

Hulahoppen er en integreret institution fra 0 - 6 år.

Antal børn (dd)

Vi har i øjeblikket 28 børn under 3 år, og 70 børn ældre end 3 år.


Lukkedage

institutionen har lukket mellem jul og nytår og dagen efter Kristi HimmelfartsdagType

aldersintegreret institutionEtableringsform

Nybygget institution, som er taget i brug 15. september 2014Aldersgrupper

0 til 6 årRetningslinjer for optagelse

Alt optagelse sker gennem den kommunale pladsanvisningSærtræk

vi har forældrebetalt madordningForældrebetalt madordning

vi har en forældrebetalt madordning, hvor børnene får fuld kost hver dag. det koster 525 kr.Madpolitik

Se kostpolitikBørnemiljøvurdering

Børnemiljøvurdering:

 

 - Målet er at undersøge børneperspektivet for det æstetiske miljø i daginstitutionen.

 - Metoder:

Spørgeskemaer fra DCUM til børn, forældre, bestyrelse og personale.

Spørgeskemaerne til børnene skal relateres til kultur og kulturelle udtryksformer f.eks. Hvad synes du om at male, spille teater, lege sanglege, lege frie lege?

Er legepladsen sjov og god at lege på?

Børnemiljøvurdering:

 

Målet er at undersøge børneperspektivet for det psykiske miljø i daginstitutionen.

Metoder:

Spørgeskemaer til børn, forældre, bestyrelse og personale. Spørgeskemaerne til børnene skal relateres til sprog f.eks.

Synger du, siger du rim/remser i børnehaven?

Taler børnene/de voksne pænt til dig?

Fortæller du det til en voksen i børnehaven, hvis du er ked af det?

Børnemiljøvurdering:

 

Gennem spørgeskema:

Hvor kan man løbe og bevæge sig i institutionen?

Er I nok ude og lege?

Har du lært at spille bold?

Har du lært at cykle?

Børnemiljøvurdering:

Vi vil arbejde med børnemiljøvurdering ved at uddele spørgeskemaer til børn og forældre, hvor spørgsmålene relateres til de 6 læreplanstemaer.

I forhold til natur og naturfænomener kunne et spørgsmål lyde således:

- Synes du at skoven er rar at være i?

- Kender du nogle ting man ikke må smide i naturen?

- Kender du nogen dyr i skoven, og hvor har du lært om dem?

 

 

Børnemiljøvurdering

 

Et godt børnemiljø indebærer b.la.

 

 • En åben og positiv atmosfære
 • Demokrati og medbestemmelse
 • Sunde og behagelige bygninger
 • Udfordrende udearealer
 • Hygiejniske toiletter og puslepladser
 • Sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold
 • Velovervejede materialevalg
 • Ingen mobning

 

Børnemiljø

 

Et godt børnemiljø fremmer børns trivsel, udvikling og læring.

Børnemiljøet udgøres af det fysiske, det psykiske og det æstetiske miljø.

Det er tre synsvinkler, som har mange indbyrdes sammenhænge.

 

Når vi i vuggestuen med børn fra 0-2 år skal vurdere børnemiljøet, er vi i stort omfang nødt til at tolke, hvad vi mener et godt børnemiljø er.

Det er svært at inddrage børnene, fordi de er for små til at komme med konkrete udtalelser.

Vurderingen tager udgangspunkt i barnet, men da de er under 3 år, vil vi hovedsagligt spørge forældrene, hvad der afspejler det, de ser og oplever gennem deres barns trivsel i Hulahoppens vuggestue.

 

Et spørgeskema til vuggestueforældre kunne se sådan ud.

 

 • Hvordan trives jeres barn/børn i vuggestuen?
 • Hvordan trives I som forældre?
 • Hvad synes I om personalet?
 • Hvad synes I om, at vi har studerende?
 • Hvordan er stemningen i vuggestuen?
 • Hvordan er det at aflevere jeres barn/børn om morgenen?
 • Hvordan er det at hente dit barn om eftermiddagen?
 • Får I nok informationer om jeres barns trivsel?
 • Er der aktiviteter nok for jeres barn i vuggestuen?
 • Hvad synes I om vores madordning?
 • Hvad synes I om legepladsen?
 • Hvad synes I om stuen?
 • Er der rent og pænt i vuggestuen?
 • Hvad synes I om nyhedsbrevet fra lederen?
 • Hvad synes I om vores åbningstider?
 • Hvad synes I generelt om vuggestuen?

 

 

I børnehaven kan børnene selv svare på spørgsmålene og derfor ser det lidt anderledes ud.

 

Et spørgeskema til børnehavebørn kunne se sådan ud:

 

 • Har du venner i børnehaven?
 • Er glad når du er i børnehaven?
 • Hjælper de voksne dig, når du har brug for det?
 • Har du gode venner i institutionen?
 • Varer det lang tid inden det er din tur?
 • Er der regler du ikke forstår i institutionen?
 • Hvad synes du om at male, spille teater, lege sanglege, lege frie lege?
 • Er legepladsen sjov og god at lege på?
 • Synger du, siger du rim/remser i børnehaven?
 • Taler børnene/de voksne pænt til dig?
 • Fortæller du det til en voksen i børnehaven, hvis du er ked af det?
 • Hvor kan man løbe og bevæge sig i institutionen?
 • Er I nok ude og lege?
 • Har du lært at spille bold?
 • Har du lært at cykle?
 • Synes du at skoven er rar at være i?
 • Kender du nogle ting man ikke må smide i naturen?
 • Kender du nogen dyr i skoven, og hvor har du lært om dem?

 Yderligere oplysninger

Værdigrundlag

 

Sundhed:

I Hulahoppen arbejdes der på, at styrke sundhed for børn og voksne.

Sundhed handler for os om andet end at være i god form. Det handler også om, at føle sig glad, have overskud, være i balance, føle sig set og hørt, samt dèt at have mulighed for fysisk udfoldelse.

Dette skal være med til at ruste børnene til mestring af eget liv, med henblik på, at skabe børn med livsmod og livsglæde.

Trivsel, kost, bevægelse, søvn og hygiejne er sammen med de pædagogiske læreplaner fundamentet for børns trivsel og udvikling.

 

Fællesskab:

Fællesskab handler om aktiv deltagelse i et forpligtende fællesskab, hvor alle bidrager med det de har mulighed for og samtidig tager ansvar for fællesskabet.

Fællesskab er også evnen til at føle samhørighed overfor hinanden, hvor børn og personale både giver og modtager.

Hulahoppen ønsker at fremme børnenes og personalets fællesskabsfølelse ved at tilrettelægge aktiviteter, der sikrer at børn og personale kan se værdien i at skulle tage hensyn til hinanden og vores forskelligheder.

Målet for institutionen er at udvikle børnenes og personalets anerkendelse af andre og derigennem at blive anerkendt som en del af fællesskabet.

 

Kreativitet:

Kreativitet handler om evnen til at overskride og forandre vores måde at tænke og handle på. Kreativitet handler også om at kombinere ting, handlinger og tanker på nye måder.

Kreativitet fordrer således en særlig åben indstilling for at turde og ville eksperimentere for at bevæge sig af nye veje.

Institutionen ønsker at fremme et indbydende og kreativt miljø ved at skabe rum for børnenes nysgerrighed og ved at skabe positive betingelser for kreativitetsfremmende aktiviteter. Spontanitet, åbenhed og det legende er vigtige elementer for at skabe et pædagogisk miljø, hvor både børn og personale får mulighed for at sætte deres kreative potentiale på spil individuelt og i samspil med andre.

Målet for sundhedsinstitutionen er at udvikle videre på børnenes iboende kreative potentialer gennem kreativitetsfremmende miljøer både for børn og personale.

 

 

Menneskesyn:

 

Vi ser barnet som unikt. Barnet er et helt menneske, som konstant er i udvikling. Barnet har krav på at blive mødt med respekt, anerkendelse, ligeværd og rummelighed i forhold til det enkelte barns personlighed. Ved at respektere og anerkende barnet udvikles selværdsfølelsen (Honneth). Alle mennesker er ligeværdige, men har brug for noget forskelligt, og skal kunne rummes, som den de er, og med den forskellighed der er.

Vi ser barnet som et socialt væsen, som har brug for med og modspil og være en del af et fællesskab for at kunne trives og udvikles.